BKZS - Belgische Klub voor Zwitserse Sennenhonden

Erkende rasclub voor Appenzeller, Berner, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhond - K.K.U.S.H. nr 720

×

Fout

Fout bij het laden van de menu's: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND falang_content.published=1 AND falang_content.reference_id IN(101,219,108' at line 4

Huishoudelijk reglement

Artikel 1.
Dit huishoudelijk reglement regelt de zaken waarin de statuten van de vereniging niet voorzien.

Artikel 2.
Ingevolge artikel 14 van de statuten vervallen om de twee jaar twee beheerdersfunkties volgens een vooraf bepaalde beurtrol.
In 1982 zijn de beheerders 7 - 6 en  5 uittredend en herkiesbaar.
In 1984 zijn de beheerders 4 en 3 uittredend en herkiesbaar.
In 1986 zijn de beheerders 2 en 1 uittredend en herkiesbaar en
zo telkens om de twee jaar opnieuw beginnend van beheerders 7 - 6 en 5.
Uittredende behherders zijn herkiesbaar.
Na elke periode van twee jaar wordt uit de nieuw gekozenen of herkozenen en de bestuursleden waarvan het mandaat nog verder loopt een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een tweede secretaris en een penningmeester gekozen, die samen het dagelijks bestuur vormen.

Artikel 3.
Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de beslissingen van de beheerraad, handelt alle lopenden zaken af en treedt op, in naam van de vereniging, in spoedeisende gevallen.  Het dagelijks bestuur geeft nochtans hiervan verantwoording op de eerstvolgende beheerraadsvergadering.
Ingeval in de loop van een mandaat een plaats van beheerder vrij komt, hebben de andere beheerders het recht een voorlopige vervanger aan te duiden.  De algemene vergadering zal dan, in haar algemene ledenvergadering, tot een definitieve verkiezing overgaan.  De beheerder die onder die voorwaarde benoemd voleindt het mandaat van diegene die hij vervangt.

Artikel 4.
De voorzitter van de beheerraad leidt de beheerraadsvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen.  Hij regelt de volgorde van de behandeling der zaken op de diverse vergaderingen en zorgt voor handhaving der statuten en Huishoudelijk Reglement.  Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen of de vergadering te doen verlaten.  Een en ander na overleg met de overige beheerders.  Hij ondertekent de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen samen met de secretaris.
Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter, wordt de funktie  van voorzitter waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste (in jaren) aanwezige beheerder.

Artikel 5.
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging,waarvan hij kopij houdt en waarover hij op elke beheerraadsvergadering verslag uitbrengt.  De secretaris legt op iedere beheerraadsvergadering het verslag van de vorige vergadering ter goedkeuring voor, na lezing en goedkeuring worden de notulen ondertekend door de voorzitter of diens plaatsvervanger en secretaris.  Jaarlijks stelt hij een verslag samen omtrent de toestand der vereniging, hetwelk na goedkeuring door het bestuur in de algemene jaarlijkse ledenvergadering aan de orde wordt gesteld.  Alle stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de sekretaris getekend.

Artikel 6.
De schatbewaarder is verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de vereniging.  De invordering van de lidgelden is aan hem opgedragen.  Voor het doen  van uitgaven en voor het aangaan van verbintenissen behoeft hij de goedkeuring van de beheerraad door een tweede handtekening, indien deze verrichting de som van 6000 F overschrijdt.  Hij is gelast met het bijhouden van het kasboek en legt de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af voor zijn beheer.  Hij bezorgt op elke beheersvergadering  aan alle beheerders een afschrift van het periodiek kasverslag waarvan het origineel, na goedkeuring door twee beheerders wordt ondertekend.  Hij zorgt voor de financiële afwikkeling van iedere door de vereniging gehouden manifestatie.  De rekeningen en de verantwoordingen hiervan, door middel van kasbewijzen e.d. worden vooraf aan een onderzoek onderworpen door een door de leden aangestelde kascommissie en wordt daarna door goedkeuring van de algemene ledenvergadering beschouwd als ontheffing van de schatbewaarder over diens beheer van het verlopen jaar.
Van alle door de vereniging aanvaarde leden houdt hij een alfabetische en een numerieke ficheklassement bij.  Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de ledenlijst, voor de inning der lidgelden, de verzending van lidkaarten en het doorgeven van de naamlijst der leden aan het secretariaat en aan het klubblad voor het collectief abonnement.

Artikel 7.
De overige niet in funktie benoemde beheerders hebben als taak de andere te helpen in de uitvoering van hun funktie.

Artikel 8.
Alle beheerders zijn verplicht om bij het beëindigen van hun funktie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan de beheerraad over te dragen.
 
Artikel 9.
Wanneer iemand als lid is aangenomen, wordt daarvan uiterlijk binnen veertien dagen aan de belanghebbende schriftelijk mededeling gedaan.  Het bestuur is niet gehouden bij eventuele niet-aanneming daarvan de redenen op te geven.

Artikel 10.
Zij, die wensen op te houden lid te zijn der vereniging, moeten hiervan uiterlijk een maand voor het eindigen van het lopende verenigingsjaar schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

Artikel 11.
Het bestuur heeft het recht een lid, na officiële aanmaning, dat door toezending van een aangetekend schrijven, wegens wanbetaling te schrappen.  Een geschrapt lid kan eerst dan weer als lid der vereniging worden toegestaan, wanneer de achterstallige bedragen zijn aangezuiverd.  Tot schrapping op andere gronden, waartoe op voorstel van het bestuur of van minstens 10 leden op de algemene ledenvergadering kan worden besloten, wordt niet overgegaan dan nadat het betrokken lid gelegenheid is gegeven zich in een bestuursvergadering, in tegenwoordigheid der voorstellers te verdedigen.  Het daartoe strekkende besluit vereist 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 12.
Zij, die opgehouden hebben lid van de vereniging te zijn, kunnen nimmer enige aanspraak maken op hare bezittingen.

Artikel 13.
*De door de leden en gezinsleden te bepalen lidgelden zullen telkens ter *algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
Zij die na 1 JULI van enig jaar lid worden, betalen voor het lopende verenigingsjaar de helft van de jaarlijkse lidgelden, mits zij gelijktijdig het lidgeld voor het volgende verenigingsjaar betalen.  Lidgelden dienen binnen de eerste twee maanden van het verenigingsjaar te worden voldaan.  Zij die deze verplichtingen niet nakomen kunnen ter eerstvolgende algemene ledenvergadering worden voorgedragen tot schrapping, mits aan het hieromtrent gestelde art.11 van dit huishoudelijk reglement is voldaan.

* 16/12/90: bestuursvergadering:
Wijziging artikel 13: regel 1 en regel 2 geschrapt.

Artikel 14.
De voltallige beheerraad vergadert minstens viermaal per jaar en wanneer essentiële problemen zulks vereisen.  De voltallige beheerraad wordt schriftelijk bijeengeroepen door de secretaris met opgave van de dagorde, plaats,datum en uur van de vergadering, minstens een week op voorhand.  Van de te houden algemene ledenvergadering geeft het bestuur met opgave der punten van behandeling tenminste 8 dagen van te voren kennis aan de leden.
Een algemene ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op kortere termijn belegd worden, in welk geval het voorgaande niet van toepassing is.

Artikel 15.
Ingevolge artikel 12 van de statuten, richten kandidaat/beheerders hun kandidatuur aan het secretariaat van de vereniging minstens één maand voor de algemene ledenvergadering.  Te laat ontvangen kandidatenopgaven worden terzijde gesteld.  Elk lid heeft het recht, tijdens de vergadering voorstellen of moties in te dienen.  Zij worden na toelichting van de voorsteller alleen dan op de agenda van de volgende vergadering geplaatst, indien de vergadering zich akkoord verklaart.  Beslissingen kunnen niet genomen worden over voorstellen, welke niet op de agenda vermeld zijn.

Artikel 16.
Ieder lid heeft het recht punten op de dagorde van de algemene ledenvergadering te plaatsen.  Deze dienen in het bezit te zijn van het secretariaat minstens één maand voor de vergadering.

Artikel 17.
In algemene regel is de algemene ledenvergadering geldig samengesteld welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is.  Haar beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.  Bij gelijkheid van stemmen is die van de voorzitter of van de beheerder die hem vervangt, beslissend.

Artikel 18.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelachtige gevallen beslist de voorzitter of de stemming schriftelijk zal geschieden en bepaalt hij de wijze waarop deze schriftelijke stemming zal worden gehouden

Artikel 19.
Verkiezingen van de beheerraad.
Indien er meer kandidaten zijn dan te begeven plaatsen, worden benoemd geacht, zij, die de meeste stemmen bekwamen.  Indien na de eerste stembeurt blijkt dat niet alle plaatsen bezet zijn, grijpt een tweede stemming plaats onder de kandidaten die in de eerste ronde niet verkozen werden.
Kandidaat-beheerders moeten van Belgische nationaliteit zijn.
 
Artikel 20.
Ongeldige stemmen (d.i. ondertekend, blanco, onduidelijk of iets anders bevattend dan de naam van de kandidaat of wat door de voorzitter verzocht werd) komen niet in aanmerking.

Artikel 21.
In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, heeft de beheerraad het recht die maatregelen te treffen, die het nodig acht, om bestwil.

Artikel 22.
Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen overgegaan worden mits de 2/3 meerderheid van de beheerraad.

Artikel 23.
Aanpassingen fokreglement
Elk lid kan voorstellen tot aanpassing van het fokreglement indienen.  Dit dient te gebeuren naar het secretariaat van de fokcommissies.  De fokcommissie vergadert over het ingediende voorstel en brengt hierover advies uit aan de beheerraad.  Het is de beheerraad die beslist over al dan niet aanpassen van het fokreglement.
Voor aanpassingen aan het fokreglement die een belangrijke impact hebben op het fokbeleid brengt de beheerraad dit onderwerp voor op een fokkersvergadering of op een algemene ledenvergadering.  De meerderheid van stemmen beslist dan over het al dan niet aanvaarden van het voorstel.

------------------------------------------------

Dit huishoudelijk reglement, door de voltallige beheerraad goedgekeurd van 14 oktober 1979 treedt onmiddelijk in werking.

Art 23 toegevoegd op algemene ledenvergadering dd 9 maart 2003

Handtekeningen van de beheerders.

Afdrukken E-mail

FaLang translation system by Faboba